• การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภา มทร พระนคร

  การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภา มทร พระนคร

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” ทั้งนี้มีบุคลากรของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีกรอบดังนี้ – ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กับการเปลี่ยนแปลง มทร พระนคร – การบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วม – ค้นหาจุดต่างสร้างความเป็นเอกลักษณ์ มทร พระนคร – เตรียมความพร้อม แก้ปัญหา […]

   
 • การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 3

  การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 3

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มอบหมายให้ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย  Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 3” (EA for e-Government Exchange Program : eGExp)โดยการอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อจัดทำแนวทางทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาล โดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้วยการคิดที่เป็นระบบ สร้างความเชื่อมโยง ลดความซ้ำซ้อน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อการให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนของหน่วยงานไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดอบรมโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy : TDGA)

   
 • "รถยนต์ไฟฟ้า"มทร.พระนครประหยัดพลังงาน-ไม่ก่อมลพิษ

  “รถยนต์ไฟฟ้า”มทร.พระนครประหยัดพลังงาน-ไม่ก่อมลพิษ

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้ข้อมูลกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และ คมชัดลึก ในเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานต้นแบบเป็นรถคันแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) มีชื่อว่า “สายฟ้า” เป็นผลงานของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ความพิเศษของ “รถสายฟ้า” ประหยัดพลังงาน ไม่ก่อมลภาวะทางเสียงและทางอากาศ มีโครงสร้างที่ทำจากเหล็กซึ่งนำมาดัด ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต ไม่ก่อให้เกิดมลพิษเมื่อแบตเตอรี่หมดสภาพ ไม่ใช้สารเคมีช่วยในการทำความเย็น อนุญาตให้ผู้ขับขี่ชั่วคราวผ่านแอพพลิเคชั่นได้ การยืนยันสิทธิ์ขับขี่รถยนต์โดยการตรวจสอบเส้นเลือดดำในนิ้วมือ (Finger Vein)  

   
 • การทดลองใช้เครื่องรับซื้อคืนบรรจุภัณฑ์ ณ โครงการบ้านสถาพร รังสิต

  การทดลองใช้เครื่องรับซื้อคืนบรรจุภัณฑ์ ณ โครงการบ้านสถาพร รังสิต

  บ้านสถาพร รังสิต ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการทดลองการใช้เครื่อง Recycle Vending Machine (RVM) ในระหว่างวันที่ 10-31 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลชุมชนผู้อยู่อาศัยรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

   
 • เตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี

  เตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร (Agri-Teah Startup) และแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561  

   
 • การประชุมร่วมกับภาคเอกชน

  การประชุมร่วมกับภาคเอกชน

  ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องการพัฒนา สถาบันฯ กับ Mr. Steven Huang Jianzhou (VP Huawai ) เมื่อ วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ที่ทำการ บริษัท Huawai Technologies (Thailand)

   
 • โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มทร.พระนคร ระยะที่ 2/2561

  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มทร.พระนคร ระยะที่ 2/2561

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 2/2561 ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญ คือ คุณจิรพร สุเมธีประสิทธิ์ นักวิจัยอิสระ เครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.-Thailand Research Organizations Network) มามอบความรู้สำหรับการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในองค์กร โดยมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: กองนโยบายและแผน

   
 • โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มทร.พระนคร ระยะที่ 1/2561

  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มทร.พระนคร ระยะที่ 1/2561

  บุคลากรของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปริ๊นบอลรูม 1 (ชั้น 11 อาคาร 1) โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยโครงการได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และ อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ อาจารย์พิเศษที่ปรึกษาและนักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้