อบรมสัมมนา

อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์

บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซด์ โดยมี รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรเป็นประธานเปิดการอบรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Big Data Virtual Lab อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร ศูนย์เทเวศร์