ข่าวประสัมพันธ์

การประชุมติดตามความก้าวหน้า

ดร.ปริญญ์  บุญกนิษฐ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และตัวแทนบริษัทสแปนคอนซัลแตนท์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างานออกแบบอาคารสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์