ข่าวประสัมพันธ์

การนำเสนอโครงการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๘๑๐ ราย ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบหมายให้สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ดำเนินโครงการ นำเสนอโครงการในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายระดับต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะอย่างเป็นระบบในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มผลิตภาพ การตลาด การผลิต การสร้างสรรค์และพัฒนาการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม มาตรฐานการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

๒. เพื่อพัฒนาและสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์แปรรูป อาหารแปรรูป ฮาลาส ยาง และผลิตภัณฑ์ยาง

๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย นำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภาพการผลิตให้สูงขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้  อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน