ข่าวประสัมพันธ์อบรมสัมมนา

เปิดการอบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม”

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม” จัดโดยสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ราชมงคลพระนครร่วมกับบริษัทเฟสโต จำกัด เพื่อสร้างทักษะและแรงบันดาลใจในการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการแข่งขันในโลกอาชีพ ตลอดจนเป็นการพัฒนากำลังคนรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยุค4.0 ณ ห้อง 2302 ห้องปฏิบัติการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)