ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒

ตัวแทนสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สมาพันธ์ SME ไทย, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร) และกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม