ข่าวประสัมพันธ์อบรมสัมมนา

เปิดแล้วโครงการทดสอบความรู้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งและ Social Media Marketing รุ่น 3

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี  และ อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการทดสอบความรู้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งและ Social Media Marketing ภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 จัดโดย สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพยุคดิจิทัล สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยมีคุณเทวัน นวมเมือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Central Food Retail Company Limited และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ การสร้างเนื้อหาการตลาด และการโฆษณาสื่อดิจิทัล ซึ่งมีนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมจำนวนมาก ณ ห้อง Learning Space ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)