ข่าวประสัมพันธ์

“นิทรรศการศึกษาต่อและอาชีพ” รร.วัดเขมาภิรตาราม

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สาขาผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ , สาขาอุตสาหการ , สาขาเครื่องกล และการผลิตเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมแสดงผลงานและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์ 4.๐ ในงาน“นิทรรศการศึกษาต่อและอาชีพ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21” ทั้งนี้ได้รับความสนใจ และการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียน  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563