ข่าวประสัมพันธ์

งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีพระรามหก

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นำรถติดตั้งอุปกรณ์การสอนด้านอุตสาหกรรม 4.0 ไปเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์ ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ โดยมีอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนบูรณวิทย์ ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ เทคโนโลยีพระรามหก