ข่าวประสัมพันธ์

!! พบกันแน่นอน กับโครงการ DD (บัณฑิตพันธุ์ใหม่)

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรราชมงคลพระนครและผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรมทุกท่าน เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต หลักสูตรอบรมระยะสั้น (Non -Degree) วิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ ในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฏาคม 2563