ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ จัดอบรมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม “พัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.รวินทร์ ไชยสิทธิพร เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ ระบบ Digital brains , การทำงานของ Robotic การประกอบแขนกลขนาดเล็ก เป็นต้น  ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งในสถานที่และผ่านระบบออนไลน์จากภาคอุตสาหกรรม จำนวนมาก เช่น บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ , บริษัท พรีเมี่ยม สตีล โพรเซสซิ่ง จำกัด ฯลฯ  ณ The Salaya นครปฐม