ข่าวประสัมพันธ์

“ราชมงคลพระนคร” ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เฟสโต้ จำกัด (Festo)

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาด้านสายวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ Mr. Volker  Schmid Director Asia Pacific Festo Didactic SE บริษัท เฟสโต้ จำกัด (Festo) มีวัตถุประสงค์เพื่อตกลงร่วมมือกันภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษา และบุคลากรของ มทร.พระนคร โดยการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา ของ มทร.พระนคร เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการพัฒนาการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงให้ทันสมัยกับปัจจุบัน เป็นแรงผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)