ข่าวประสัมพันธ์

“การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการทำงานในอนาคต”

บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยถ่ายทอดความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม , หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robot : AMR) หุ่นยนต์บริการ (Service robot) , ระบบ SCADA และ Industrial IOT (IIOT) , ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาพ (AI and Image processing) และถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษา เป็นต้น การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากท่านผู้อำนวยการ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔