รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” ทั้งนี้มีบุคลากรของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีกรอบดังนี้

– ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กับการเปลี่ยนแปลง มทร พระนคร

– การบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วม

– ค้นหาจุดต่างสร้างความเป็นเอกลักษณ์ มทร พระนคร

– เตรียมความพร้อม แก้ปัญหา และพัฒนาระบบและองค์ประกอบใหม่

– ยุทธศาสตร์ มทร ๑๕ ปี และแผนพัฒนา ๕ ปี

– การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน และ สามารถแข่งขันได้