หลักสูตรอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม ระบบอัตโนมัติ 2018 FESTO Didactic Thailand                                                                                                เรื่อง การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot Programming) รุ่นที่ 1                                                                  ณ.ห้องปฏิบัติการสถถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ 2302 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์                                                                                วันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.                                                                                                                      หลักสูตรการฝึกอบรม DD-TH 2018 festo