การเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

ด้วยสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้เข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันจันทร์ […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม Industrial Robot Programming

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับสิทธิการเข้าอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมการเขียรโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ในวันที่ 19-20 […]

โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๑

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม […]

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน […]

มทร.เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสื่อสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล วิทยากรบรรยายโดย […]