การประชุมติดตามความก้าวหน้า

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

ดร.ปริญญ์  บุญกนิษฐ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และตัวแทนบริษัทสแปนคอนซัลแตนท์ […]

อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์

Posted Posted in อบรมสัมมนา

บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซด์ โดยมี รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท […]

อบรมโปรแกรมสร้างแบบจำลอง (FlexSim)

Posted Posted in อบรมสัมมนา

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

Posted Posted in อบรมสัมมนา

ดร.ปริญญ์ บุณกนิษฐ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย […]

การแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับบริษัทสถาพร เอสเตท จำกัด

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแถลงข่าวกับคุณสุนทร สถาพร […]

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภา มทร พระนคร

Posted Posted in อบรมสัมมนา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง […]

การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 3

Posted Posted in อบรมสัมมนา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มอบหมายให้ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี […]

“รถยนต์ไฟฟ้า”มทร.พระนครประหยัดพลังงาน-ไม่ก่อมลพิษ

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้ข้อมูลกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และ […]