หลักสูตรอบรม

รายชื่อผู้เข้าอบรมการใช้ชอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge

 

   รุ่นที่ 2

 

รุ่นที่ 1

 

 

 

หลักสูตรการฝึกอบรม ระบบอัตโนมัติ 2018 FESTO Didactic Thailand                                                                                  เรื่อง การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot Programming) รุ่นที่ 1                                                                  ณ.ห้องปฏิบัติการสถถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ 2302 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์                                                                                วันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.                                                                                                                      หลักสูตรการฝึกอบรม DD-TH 2018 festo