บุคลากร

ผู้อำนวยการสถาบันฯ

Director

ดร.ปริญญ์  บุญกนิษฐ

Dr.Prin  Boonkanit

E-mail : prin.b@rmutp.ac.th

 

นายสมชาย  ดอกไม้เงิน

วิศวกร

 

Mr.Somchai  Dokmai-Ngoen

Engineer

E-mail: somchai-d@rmutp.ac.th

 

นายปฐมพงษ์  จำนงค์พันธ์

วิศวกร

 

Mr.Pathomphong  Jumnongphan

Engineer

E-mail: pathomphong.j@rmutp.ac.th

นางสาวรุ่งอรุณ  คงสวัสดิ์

นักประชาสัมพันธ์

 

Ms.Rungaroon  Kongsawat

Pubic Relations Officer

E-mail: rungaroon.k@rmutp.ac.th

นางสาวชาริณี  ชื่นมีศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

Ms.Charinee  Chunmeesri

Policy and Planning Analyst

E-mail: diri@rmutp.ac.th

นางสาวพัชราวลัย  จีนอนงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

Ms.Phatcharavalai  Jeenanong

Administration Officer

E-mail: Phatcharavalai.j@rmutp.ac.th

นางสาวพฤทธิ์พิชามญชุ์  เพชรจรัส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

Ms.Phruetphichamon  Phetcharat

Computer Technical Officer

E-mail: Phruetphichamon.p@rmutp.ac.th

 

นายจิระเดช   สายสุโชค               Mr.Chiradet   Saisuchok     

วิศวกร                                 Engineer

                                        E-mail: diri.d 1462@gmail.com

 

 

นายนำโชค  ชมกระโทก               Mr.Namchok   Chomkrakok

วิศวกร                                Engineer

                                                                E-mail:  big 199538@gmail.com