บุคลากร

ผู้อำนวยการสถาบันฯ

Director

ดร.ปริญญ์  บุญกนิษฐ

Dr.Prin  Boonkanit

E-mail : prin.b@rmutp.ac.th

 

นายสมชาย  ดอกไม้เงิน

วิศวกรปฏิบัติการ

 

Mr.Somchai  Dokmai-Ngoen

Engineer

E-mail: somchai.d@rmutp.ac.th

 

นายปฐมพงษ์  จำนงค์พันธ์

วิศวกรปฏิบัติการ

 

Mr.Pathomphong  Jumnongphan

Engineer

E-mail: pathomphong.j@rmutp.ac.th

นางสาวรุ่งอรุณ  คงสวัสดิ์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

Ms.Rungaroon  Kongsawat

Public Relations Officer

E-mail: rungaroon.k@rmutp.ac.th

นางสาวชาริณี  ชื่นมีศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

Ms.Charinee  Chunmeesri

Policy and Planning Analyst

E-mail: charinee.c@rmutp.ac.th

นางสาวพัชราวลัย  จีนอนงค์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

Ms.Phatcharavalai  Jeenanong

Administration Officer

E-mail: phatcharavalai.j@rmutp.ac.th

นางสาวพฤทธิ์พิชามญชุ์  เพชรจรัส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

Ms.Phruetphichamon  Phetcharat

Computer Technical Officer

E-mail: phruetphichamon.p@rmutp.ac.th

 

นายจิระเดช   สายสุโชค                     Mr.Chiradet   Saisuchok     

วิศวกร                                                 Engineer

                                                            E-mail: chiradet.s@rmutp.ac.th

 

 

นายนำโชค  ชมกระโทก               Mr.Namchok   Chomkrakok

วิศวกรปฏิบัติการ Engineer

                                                           E-mail:  namchok.c@rmutp.ac.th