โครงสร้างสถาบันฯ

คณะกรรมการจัดตั้งสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

 โครงสร้างหน่วยงาน

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหน่วยงานใหม่ที่มีขอบเขตการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ และโครงสร้างการทำงานเพื่อตอบสนองพันธกิจในการพัฒนาบัณฑิตนักปฎิบัติมืออาชีพในอนาคต ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับอธิการบดี ในรูปของสถาบัน เทียบเท่าคณะ ภายใต้ชื่อ “สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์” (Digital Interdisciplinary and Robotics Institute) เพื่อให้สามารถดำเนินการต่างๆ ได้อย่างอิสระ และมีความคล่องตัวมากที่สุด โดยมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานศูนย์กลางทางด้านการส่งเสริมทักษะการทำงานยุคใหม่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเป็นหน่วยงานที่มุ่งหารายได้ (Profit-oriented) จากการให้บริการต่อหน่วยงานภายนอกและภาคอุตสาหกรรม โดยจะพึ่งพิงงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเฉพาะในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น สำหรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการดำเนินงานของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ขึ้นตรงกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้ดูแลการดำเนินงานและบริหารจัดการของสถาบัน ภายใต้การดูแลของรองผู้อำนวยการของสถาบันฯ  ใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ งานบริหารทั่วไป  ด้านวิศวกรรมสารสนเทศและดิจิทัล และกลุ่มวางแผนและการพัฒนา