ติดต่อ

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนค

Digital Interdisciplinary and Robotics Institute; DIRI

1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800

โทร. 02-836-3000 ต่อ 4309   Email : diri@rmutp.ac.th