ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหน่วยงานใหม่ที่มีขอบเขตการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ และโครงสร้างการทำงานเพื่อตอบสนองพันธกิจในการพัฒนาบัณฑิตนักปฎิบัติมืออาชีพในอนาคตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับอธิการบดี ในรูปของสถาบัน เทียบเท่าคณะ ภายใต้ชื่อ “สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์” (Digital Interdisciplinary and Robotics Institute; DIRI) เพื่อให้สามารถดำเนินการต่างๆ ได้อย่างอิสระ และมีความคล่องตัวมากที่สุด โดยมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานศูนย์กลางทางด้านการส่งเสริมทักษะการทำงานยุคใหม่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเป็นหน่วยงานที่มุ่งหารายได้ (Profit-oriented) จากการให้บริการต่อหน่วยงานภายนอกและภาคอุตสาหกรรม โดย สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้จัดตั้งสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมแบบบูรณาการ ด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะทางด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ให้กับนักศึกษา บุคลากร บุคคลจากหน่วยงานภายนอก และภาคอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 2. ดำเนินการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ ทางด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ เพื่อตอบสนองต่อการประกอบวิชาชีพใหม่ในอนาคตยุคดิจิทัล
 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรับรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

ภารกิจ

 1. พัฒนาหลักสูตรใหม่ระยะสั้นและระยะยาว โดยบูรณาแนวคิดด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เข้ากับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 2. ส่งเสริมการบูรณาการ ค้นคว้า วิจัย พัฒนานวัตกรรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการทางด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ และทักษะการใช้เทคโนโลยีในอนาคตร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม
 3. พัฒนาทักษะวิชาชีพ และมาตรฐานทางด้านการทดสอบความสามารถทางด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อยกระดับขีดความสามารถและสร้างเอกลักษณ์ให้กับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 4. สร้างนวัตกรรมดิจิทัลและหุ่นยนต์ และสร้างกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมขีดความสามารถนักศึกษา ให้เป็นนักปฎิบัติมืออาชีพยุคดิจิทัล และการก้าวเป็นเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup)
 5. ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการให้กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา ตรี โท เอก และนานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแผนการที่จะดำเนินการในอนาคต
 6. พัฒนาโครงการพัฒนาประเทศที่บูรณาการองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงอื่นๆ เช่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรงแรงงาน เป็นต้น

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะนักปฎิบัติมืออาชีพ ทางด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ให้กับนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และหน่วยงานภายนอก
 2. เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบทักษะสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ให้กับนักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก
 3. เพื่อวิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการทั้งทางด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ รวมถึงองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนอื่นๆ ในการส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยีของประเทศไทย
 4. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง