ความร่วมมือ

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับภาคอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้

 

ศึกษาดูงานสถาบันไทย-เยอรมัน (Thai-German Institute) 

                                                                                         

อบรม”หลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล” ของสถาบัน TDGA

บุคลากรของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เข้ารับการอบรมการใช้งาน Google Sites

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน”