อบรมฟรี!! การสร้างระบบควบคุมและจัดการพลังงาน สำหรับโรงเรือนอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IIoT

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับสังคมเมือง หลักสูตร“การออกแบบกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์จากโปรแกรมจำลองเสมือนจริง” โดยมีวัตถุประสงค์ […]

มทร.พระนคร ลงนาม MOU กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

ผศ.ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

อบรมฟรี!! “Big Data” รับจำนวนจำกัด

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมโครงการ “การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big […]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการ Up Skill ,Re Skill ,Start up เพื่อการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเชิงวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ระยะที่ 3

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ […]

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “SCADA” ให้กับภาคอุตสาหกรรม

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์

อาจารย์ธีรเชษฐ์ แพ่งธีระสุขมัย ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติร่วมเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ […]