บริการ

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มีการให้บริการ 2 ประเภทดังนี้

1.การให้เช่าพื้นที่ 

2.การจัดฝึกอบรม (Training)

    2.1 ฝึกอบรม ณ สถาบัน ฯ (Onsite Training)

    2.2 ฝึกอบรมนอกสถานที่ ( In-house Training)

3.การให้เช่าครุภัณฑ์