บุคลากร

ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
Dr. Natworapol Rachsiriwatcharabul
อธิการบดี

ผศ. ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ
Asst. Prof. Dr. Prin Boonkanit
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

อาจารย์ธีรเชษฐ์  แพ่งธีระสุขมัย
Mr.Thirachet  Paengteerasukkamai
E-mail: suwat.pa@rmutp.ac.th
ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

นายสมชาย  ดอกไม้เงิน
วิศวกรปฏิบัติการ
Mr.Somchai  Dokmai-Ngoen
Engineer
E-mail: somchai.d@rmutp.ac.th
 

นายปฐมพงษ์  จำนงค์พันธ์
วิศวกรปฏิบัติการ
Mr.Pathomphong  Jumnongphan
Engineer
E-mail: pathomphong.j@rmutp.ac.th
นางสาวรุ่งอรุณ  คงสวัสดิ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 

Ms.Rungaroon  Kongsawat
Public Relations Officer
E-mail: rungaroon.k@rmutp.ac.th

นางสาวชาริณี  ชื่นมีศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 

Ms.Charinee  Chunmeesri
Policy and Planning Analyst
E-mail: charinee.c@rmutp.ac.th

นางสาวพัชราวลัย  จีนอนงค์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

Ms.Phatcharavalai  Jeenanong
Educator
E-mail: phatcharavalai.j@rmutp.ac.th

นางสาวพฤทธิ์พิชามญชุ์  เพชรจรัส
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 

Ms.Phruetphichamon  Phetcharat
Computer Technical Officer
E-mail: phruetphichamon.p@rmutp.ac.th

 

นายจิระเดช   สายสุโชค                         Mr.Chiradet   Saisuchok
วิศวกร                                                    Engineer
                                                                E-mail: chiradet.s@rmutp.ac.th