กิจกรรม

ศึกษาดูงานสถาบันไทย-เยอรมัน (Thai-German Institute)  

 

อบรม”หลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล” ของสถาบัน TDGA

 

 

 

 

 

 

บุคลากรของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เข้ารับการอบรมการใช้งาน Google Sites

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน”