ความร่วมมือ

                                                                                                                                                                                                                         การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                                                                         กับภาคอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้

ศึกษาดูงานสถาบันไทย-เยอรมัน (Thai-German Institute) 

                                                                                         

อบรม”หลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล” ของสถาบัน TDGA

บุคลากรของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เข้ารับการอบรมการใช้งาน Google Sites

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน”