ข่าวประสัมพันธ์

Huawei ICT Academy

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประชุมร่วมกับ Jean Luo (Senior Channel Manager) บริษัท Huawei เรื่องศูนย์ฝึกอบรมด้านอุปกรณ์เครือข่ายของ Huawei โดยการทำความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว เพื่อสร้างนักศึกษาพันธุ์ใหม่ที่มุ่งเน้นให้มีความรู้ ความสามารถ ในด้านการใช้อุปกรณ์เครือข่าย Huawei ทั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรและการรับรองตามมาตรฐานของ Huawei ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าฝึกอบรมเมื่อจบการศึกษาเป็นอย่างมาก และนำความรู้ไปปฏิบัติงานในองค์กรที่ใช้อุปกรณ์ของ Huawei ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพบว่าในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้มีการใช้งานอุปกรณ์เครื่อข่าย (Network Equipment)จากบริษัท Huawei ไม่น้อยกว่า 80% อีกด้วย