อบรมสัมมนา

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

ดร.ปริญญ์ บุณกนิษฐ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที 3 (EA for e-Government Exchange Program : eGExp) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23–29 มิถุนายน 2561

หัวข้อหลักของการศึกษาดูงานได้แก่

– ภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

– วิธีการดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

– ใครเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันองค์กรไปสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล

– ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

– นำเสนอบริการสาธารณะที่หน่วยงานได้ดำเนินการเพื่อบริหารภาคธุรกิจหรือประชาชน

การเข้าอบรมครั้งนี้ได้เข้าศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำ อาทิ Alibaba Group , Huawei Headquarters , Tencent , Iflytek โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

Alibaba Group บริการด้านการค้าขายระหว่างผู้บริโภคและธุรกิจผ่านทางจุดเชื่อมโยงเว็บไซด์ ซึ่งรวมไปถึงบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ช็อปปิ้ง เครื่องมือ การค้นหา และบริการคอมพิวเตอร์คราวด์ Alibaba ได้ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภททั่วโลกในหลายภาคส่วนและได้รับการยกย่องว่าเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก

Huawei  เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำระดับโลก ขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านนวัตกรรมที่ต่อเนื่องและการทำงานร่วมกันอย่างเปิดกว้าง ได้สร้างผลงานด้านไอซีทีที่สามารถแข่งขันแบบครบวงจรในเครือข่ายโทรคมนาคม อุปกรณ์และเทคโนโลยีคลาวด์และบริการต่างๆ Huawei มุ่งมั่นที่จะช่วยให้สังคมในอนาคตและการสร้างโลกที่ดีขึ้นด้วยการเชื่อมโยง (Better Connected World)

Tencent  เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ผ่านบริการอินเทอร์เน็ต ปัจจุบัน Tencent ได้ให้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียล เป็นองค์กรด้านอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดเป็น 1 ใน 4 ของบริษัทชั้นนำในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อพูดถึง Tencent ทุกคนต้องนึกถึง โปรแกรมแชท QQ ,บริการเว็บไซต์ QQ.com ,Tencent Music มี QQ Music, JOOX , WeChat Pay โปรแกรมชำระเงินออนไลน์ ฯลฯ

Iflytek เป็นผู้นำทางด้านการแปลภาษา สามารถโต้ตอบทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ และสามารถแปลข้อความจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนได้ ทำให้การสนทนาระหว่างชาวจีนกับชาวต่างชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปและมีการรองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน และบนคราวด์ Cloud