ประมวลภาพการอบรม Online หลักสูตร PLC & HMI Programming for Factory Automation System

Posted Posted in อบรมสัมมนา

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมหลักสูตร PLC & […]

สถาบันสหวิทยาการฯ จัดอบรม AI for Industry 4.0 (ออนไลน์) ฟรีสำหรับทุกท่าน

Posted Posted in ข่าวประสัมพันธ์, อบรมสัมมนา

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากร […]

ภาพบรรยากาศอบรมระบบออนไลน์ “การพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory” รุ่น 2

Posted Posted in อบรมสัมมนา

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมพัฒนาระบบการผลิตจำลอง SMART FACTORY […]

ภาพบรรยากาศอบรมออนไลน์ “การพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory” รุ่น 1

Posted Posted in อบรมสัมมนา

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมออนไลน์การพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory […]

ประมวลภาพการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge (รุ่น 1)

Posted Posted in อบรมสัมมนา

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ […]

บรรยากาศการอบรมโครงการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง (VR) สำหรับอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมอันตราย (Hazardous working environments)

Posted Posted in อบรมสัมมนา

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

บรรยากาศในการอบรมโครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการนำเสนอด้วย ๓D Hologram

Posted Posted in อบรมสัมมนา

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

บรรยากาศการอบรมการพัฒนาระบบ VR เพื่อใช้ในการคัดเลือกพนักงาน (VR and recruitment : a real experience) ในวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ยุค ๔.๐

Posted Posted in อบรมสัมมนา

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน    สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ […]