อบรมสัมมนา

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มทร.พระนคร ระยะที่ 1/2561

บุคลากรของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปริ๊นบอลรูม 1 (ชั้น 11 อาคาร 1) โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยโครงการได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และ อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ อาจารย์พิเศษที่ปรึกษาและนักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้