ข่าวประสัมพันธ์

การเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ด้วยสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้เข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันจันทร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.