ข่าวประสัมพันธ์

การเผยแพร่ความรู้ด้าน ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 4.0

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์ ๔.๐ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับความสนใจ การต้อนรับเป็นอย่างดีจาก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒