ข่าวประสัมพันธ์

งาน “พูลเจริญนิทรรศน์ 62”

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นำรถติดตั้งอุปกรณ์การสอนด้านอุตสาหกรรม 4.0 ไปเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์  ภายในงาน “พูลเจริญนิทรรศน์ 62”  โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน ของโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ,โรงเรียนคลองบางกะอี่ , โรงเรียนวัดบางโฉลงใน ฯลฯ ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จ.สมุทรปราการ