ข่าวประสัมพันธ์

Coming Soon!!การซ่อมบำรุงหุ่นยนต์

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรราชมงคลพระนครและผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรมทุกท่านเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต หลักสูตรอบรมระยะสั้น (Non -Degree) วิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ ในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2563 อบรมภาคทฤษฎีห้องปฏิบัติการสถาบันฯ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ อบรมภาคปฏิบัติ ATACO ACADEMY (อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด) รุ่นเดียวเท่านั้นที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม