ข่าวประสัมพันธ์

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่าไวรัส (โควิด19)

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้มีมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า

ไวรัส (โควิด 19) โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้