ข่าวประสัมพันธ์

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณภายในอาคาร ห้องปฏิบัติการ และบริเวณจุดที่มีการสัมผัสเป็นประจำ เช่น โต๊ะทำงาน ,ห้องปฏิบัติการทั้ง 3 ห้อง , อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น  ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563