ข่าวประสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศการอบรม “การพัฒนาแอปพลิเคชัน VR AR และ MR เพื่อพัฒนาทักษะวิศวกรซ่อมบำรุงระบบราง

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “พัฒนาสื่อการเรียนดิจิทัลด้วยระบบ VR AR และ MR เพื่อช่วยพัฒนาทักษะวิศวกรซ่อมบำรุงระบบราง” เป็นการถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Unity เบื้องต้น , ระบบปฏิบัติการ Android และการใช้ Android SDK บน Unity ฯลฯ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม การอบรมจัดขึ้นจำนวน 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.- 9 ส.ค. 2563 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์