ข่าวประสัมพันธ์

การทดลองใช้เครื่องรับซื้อคืนบรรจุภัณฑ์ ณ โครงการบ้านสถาพร รังสิต

บ้านสถาพร รังสิต(คลอง 3) ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการทดลองการใช้เครื่อง Reverse Vending Machine (RVM) ในระหว่างวันที่ 10-31 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลชุมชนผู้อยู่อาศัยรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน