อบรมสัมมนา

การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 3

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มอบหมายให้ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย  Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 3” (EA for e-Government Exchange Program : eGExp)โดยการอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อจัดทำแนวทางทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาล โดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้วยการคิดที่เป็นระบบ สร้างความเชื่อมโยง ลดความซ้ำซ้อน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อการให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนของหน่วยงานไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดอบรมโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy : TDGA)