• Huawei ICT Academy

  Huawei ICT Academy

     ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประชุมร่วมกับ Jean Luo (Senior Channel Manager) บริษัท Huawei เรื่องศูนย์ฝึกอบรมด้านอุปกรณ์เครือข่ายของ Huawei โดยการทำความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว เพื่อสร้างนักศึกษาพันธุ์ใหม่ที่มุ่งเน้นให้มีความรู้ ความสามารถ ในด้านการใช้อุปกรณ์เครือข่าย Huawei ทั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรและการรับรองตามมาตรฐานของ Huawei ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าฝึกอบรมเมื่อจบการศึกษาเป็นอย่างมาก และนำความรู้ไปปฏิบัติงานในองค์กรที่ใช้อุปกรณ์ของ Huawei ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพบว่าในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้มีการใช้งานอุปกรณ์เครื่อข่าย (Network Equipment)จากบริษัท Huawei ไม่น้อยกว่า 80% อีกด้วย 

   
 • การแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับบริษัทสถาพร เอสเตท จำกัด

  การแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับบริษัทสถาพร เอสเตท จำกัด

  รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแถลงข่าวกับคุณสุนทร สถาพร กรรมการผู้จัดการบริษัทสถาพร เอสเตท จำกัด (SATHAPORN ESTATE) ในหัวข้อ การขยายธุรกิจครั้งสำคัญของ SATHAPORN ESTATE (สถาพร เอสเตท) พร้อมเผยทิศทางกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินงานธุรกิจ ปี 2561 พร้อมร่วมพูดคุยกับตัวแทนพันธมิตรที่สำคัญของสถาพรอันได้แก่  – คุณพงษ์วุฒิ แสงประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ B2B บริษัทพานาโซนิค แมแนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด – รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อฺธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP) […]

   
 • "รถยนต์ไฟฟ้า"มทร.พระนครประหยัดพลังงาน-ไม่ก่อมลพิษ

  “รถยนต์ไฟฟ้า”มทร.พระนครประหยัดพลังงาน-ไม่ก่อมลพิษ

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้ข้อมูลกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และ คมชัดลึก ในเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานต้นแบบเป็นรถคันแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) มีชื่อว่า “สายฟ้า” เป็นผลงานของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ความพิเศษของ “รถสายฟ้า” ประหยัดพลังงาน ไม่ก่อมลภาวะทางเสียงและทางอากาศ มีโครงสร้างที่ทำจากเหล็กซึ่งนำมาดัด ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต ไม่ก่อให้เกิดมลพิษเมื่อแบตเตอรี่หมดสภาพ ไม่ใช้สารเคมีช่วยในการทำความเย็น อนุญาตให้ผู้ขับขี่ชั่วคราวผ่านแอพพลิเคชั่นได้ การยืนยันสิทธิ์ขับขี่รถยนต์โดยการตรวจสอบเส้นเลือดดำในนิ้วมือ (Finger Vein)  

   
 • การทดลองใช้เครื่องรับซื้อคืนบรรจุภัณฑ์ ณ โครงการบ้านสถาพร รังสิต

  การทดลองใช้เครื่องรับซื้อคืนบรรจุภัณฑ์ ณ โครงการบ้านสถาพร รังสิต

  บ้านสถาพร รังสิต(คลอง 3) ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการทดลองการใช้เครื่อง Reverse Vending Machine (RVM) ในระหว่างวันที่ 10-31 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลชุมชนผู้อยู่อาศัยรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

   
 • การประชุมร่วมกับภาคเอกชน

  การประชุมร่วมกับภาคเอกชน

  ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องการพัฒนา สถาบันฯ กับ Mr. Steven Huang Jianzhou (VP Huawai ) เมื่อ วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ที่ทำการ บริษัท Huawai Technologies (Thailand)