ข่าวประสัมพันธ์อบรมสัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ (MOOC)

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ดร.ปริญญ์  บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ (MOOC) จัดโดย สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์  ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชาย ธนวเสถียร อาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ สถาปัตยกรรมและการทำงานของระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ มีบุคคลทั่วไปและภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมจำนวนมาก ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 8401 ชั้น 4 อาคารภักดีราชา สถาบันวิชาการ ทีโอที