ข่าวประสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-Robotics

   สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-Robotics” เป็นการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของ ระบบ Digital brains , การทำงานของ Robotic การประกอบแขนกลขนาดเล็ก เป็นต้น การอบรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม การอบรมจัดขึ้นทั้งหมด 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 1ก.ค.- 6 ส.ค. 2563 ณ เดอะศาลายา The Salaya Live Fun Venue