ข่าวประสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศ “การอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์”

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต วิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์” เป็นการถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาเกี่ยวกับ พื้นฐานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม , การควบคุมหุ่นยนต์ , โปรแกรมจำลองหุ่นยนต์ , การบำรุงรักษาอุปกรณ์ ฯลฯ และได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมอาทิ นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม เป็นอย่างดี  โดยมีการจัดกิจกรรมขึ้นจำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 13-31 กรกฎาคม 2563 ณ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด  (ATACO ACADEMY)