ข่าวประสัมพันธ์

DIRI ร่วมกับ วิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมฯ

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ภาคปฎิบัติในสถานประกอบการ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาให้สอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 มากยิ่งขึ้น ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีบุคลากรของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 ณ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด