ข่าวประสัมพันธ์

รมต.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ มทร.พระนคร(เทเวศร์)

ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บริการทางวิชาการ ในการนี้สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ได้เข้าร่วมแสดงผลงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์ สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์