ข่าวประสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ TARA

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการพัฒนาการศึกษาเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีด้าน Smart Factory โดยให้การสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ทั้งกลุ่ม Start Up, Developer และ System Integrator ให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ อันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มั่นคงและเข้มแข็งต่อไป ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)