ข่าวประสัมพันธ์

ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0

บุคลากรสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  “จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายหัวข้อเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 การถ่ายทอดความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม , หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robot : AMR) หุ่นยนต์บริการ (Service robot) , ระบบ SCADA และ Industrial IOT (IIOT) , ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาพ (AI and Image processing) เป็นต้น การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก อาทิ ผู้อำนวยการ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓