อบรมสัมมนา

เตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร (Agri-Teah Startup) และแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561