ข่าวประสัมพันธ์

โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงนามความร่วมมือกับ นายพงษ์ศักดิ์ จินดาสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด เพื่อร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร กับบริษัทอาซาฮีฯ ในการสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ รวมถึงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งจะมีการเปิดหลักสูตร Digital and Robotic Maintenance Engineering และหลักสูตรระยะสั้นสำหรับเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน(Up Skill)  ในปีการศึกษา  1/2562 เพื่อสร้างกำลังคนรองรับภาคการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 โดยเฉพาะด้านแขนกล ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)